.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .( 2نمره)

الف : بارالكتريكي پروتون بابارالكتريكي ..........................برابراست.

ب :  درمدل اتمي .......................... الكترونها هسته ي اتم را محاصره كرده اند.

ج :  به ذره اي كه تعداد پروتونها والكترونهايش برابر نباشد ......................مي گويند.

د : نيروي جاذبه ي بسيار قوي كه بين اتمهاي يك مولكول وجوددارد .....................................مي نامند.

** سوالهاي چهار گزينه اي(3نمره)

2.مدل اتمي  كيك كشمشي مربوط به كدام دانشمنداست؟

23

الف :رادرفورد                ب :  بور                   ج:  دالتون               د: تامسون

3.تعداد الكترونهاي يون Na 11      چندتاست ؟

الف :23                      ب:12                   ج:11                        د : 10

4.كداميك ازمواد زير يك تركيب مولكولي نيست ؟

الف:آب                    ب:اتانول                  ج:آمونياك                  د: سديم كلريد

5.كداميك از مواد زيراسيد نيست؟

الف:آسپرين              ب:جوش شيرين          ج:ويتامين ث             د:جوهرنمك

6.چهار مولكول آمونياك 3  NH   به ترتيب چند نوع عنصر واتم دارد؟

الف:2و4               ب:4و 16                      ج:4و 12                 د:2و 16

7.ايزوتوپهاي يك اتم در كدام مورد باهم تفاوت دارند؟

الف:تعداد پروتونها          ب:تعداد الكترونها       ج:خواص شيميايي     د:تعدادنوترونها

**سوالهاي تشريحي

5. طبق نظررادرفورد اتم داراي يك هسته ي كوچك است كه تقريبا تمام جرم اتم درآن متمركز شده است آيا شما با او موافقيد؟چرا؟(75/0نمره)

6. اتم X داراي 5الكترون و5پروتون و6نوترون است : (25/1نمره)

الف:عدداتمي وعددجرمي آن را دركنار نماد آن نمايش دهيد؟

ب:مدل بور براي اين اتم رارسم كنيد.(الكترون            پروتون            نوترون        )

ج:اين اتم در كدام خانه ي جدول  تناوبي قرار دارد؟                                                                                                  

7.يك ويژگي مهم تركيبهاي يوني چيست؟ توضيح دهيد.(5/0نمره)

 

 

 

 

8.جدول زي را كامل كنيد.(5/1نمره)

                  نام ذره

بارالكتريكي نسبي

             جرم نسبي

          مكان ذره

       ..........................................

1+

    ............................................

         ................................

       ..........................................

0

1840

          درون هسته

الكترون

     ............................................

1

       ..................................

9.عبارتهاي مرتبط را باكشيدن يك خط به هم متصل كنيد.(1نمره)

       الكتنرونها برروي مدارهايي به دور هسته مي چرخند             تامسون

       بارمثبت  هسته اتم را پروتون ناميد                              رادرفورد                                                                 

      اتم را مانند ساچمه ي فلزي  توپر تصور مي كرد                دالتون

    ازنمادهاي ترسيمي براي نشان دادن اتمها استفاده مي كرد         بور                                   بور   

1.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .( 2نمره)

الف : تغييرىرساختمان DNAي هسته ي سلول باعث……………… مي شود.

ب :  اختلاف دما،فشارو………….سبب ايجادجريان همرفتي درزيرسنگ كره مي شود.

ج :  سيارات ……………داراي اتمسفر غليظ هستند.

د : به اجرامي كه به دور سيارات مي چرخند …………مي گويند.

** سوالهاي چهار گزينه اي(5/1نمره)

2.طبق نظركدام دانشمند ،صفات اكتسابي ارثي مي شوند؟

الف :لامارك                ب : داروين                   ج: ويسمن                   د: دووريس

3.كداميك ازاجزاي منظومه ي شمسي به حساب نمي آيد ؟

الف :خورشيد                 ب:دنباله دارها                  ج:سيارات                     د : ستارگان

4.در كداميك ازمكانهاي زير امكان فسيل شدن جاندار وجودندارد ؟

الف: درصمغ درختان                  ب:درموادنفتي                 ج:درزير خاك                  د: درزير خاكسترهاي آتشفشاني

**سوالهاي تشريحي

5.پديده هاي حاصل ازحركت هرورقه را باكشيدن خط به هم متصل كنيد. (1نمره)

                         دور شدن ورقه ها                             *                    *  جزاير قوسي

                          لغزيدن ورقه ها                               *                    * رشته كوه ميان اقيانوسي

                          نزديك شدن  دو ورقه ي اقيانوسي    *                    *   زلزله هاي شديد

                         برخورد  دو ورقه ي قاره اي به هم     *                   *  ايجاد كوه و زلزله ي شديد

6. منشا گرما ونور خورشيد چيست؟(75/0نمره)                                                                                                  

7.دماي يك ستاره راچگونه تعيين مي كنند؟ توضيح دهيد. (1نمره)

8.كمربند سياركي دركجا قراردارد وجنس آن ازچيست؟(1نمره)                                                                                                                                                 

9.دلايل وگنر براي جابه جايي قاره ها رابيان كنيد. (75/0نمره)

10. منظورازنظريه ي انتخاب طبيعي داروين چيست ؟توضيح دهيد.(1نمره)

11.جانوران زير را به ترتيب قدمت مرتب كنيد. (1نمره)

خزندگان پرندگان دوزيستان ماهيها پستانداران- بي مهرگان           

1.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .( 2نمره)

الف : ماشيني كه مزيت مكانيكي آن  كمتر ازيك است باعث صرفه جويي در .......................... مي شود.

ب :  از تركيب پيچ وگوه ،............................   به وجود مي آيد .

ج :  درسطح شيبدار ،هرچه طول سطح شيبدار نسبت به ارتفاع آن بيشتر باشد نيروي محرك ....................لازم است.

د:چرخ ومحور برخلاف قرقره د ر....................................محدوديت ندارد.

** سوالهاي چهار گزينه اي(2نمره)

2.كدام ماشين  ساده درناخن گير به كار نرفته است ؟

الف :گوه              ب : اهرم نوع اول                 ج:  اهرم نوع دوم               د: اهرم نوع سوم

3.كداميك  درموردماشينهاي ساده صحيح نمي باشد  ؟

الف : برخي از ماشينها باعث صرفه جويي دركار مي شوند.               ب:بعضي از ماشينها موجب كاهش زمان انجام كار  مي شوند.              ج:برخي از ماشينها سبب صرفه جويي در نيروي محرك مي شوند.    د :همه ي  ماشينها باعث سادگي انجام كارمي شوند.

4.كداميك واحد يا يكاي توان نيست ؟

الف:وات                    ب:نيوتون متر برثلنيه                 ج: زول برثانيه                  د: نيوتون متر

5.كداميك از وسايل زير اهرم نوع اول است؟

الف: انبر                     ب : فرغون                               ج: انبردست                   د: راكت تنيس

**سوالهاي تشريحي(درحل مسائل نوشتن فرمولها لازم وضروريست ونمره دارد)

6. درسطح شيبدار شكل مقابل اگر مزيت مكانيكي 5باشد :

الف: چه  مقدار نيروي محرك براي بالا بردن جسم 100نيوتوني لازم است؟(5/0نمره)

 


 

                                                                                                                                      E

ب: اگر طول اين سطح شيبدا ر10 متر باشد ارتفاع آن را به دست آوريد؟(5/0نمره)

 

7. در چرخ ومحور شكل زير ،جاي نيروهارا طوري تعيين كنيد كه فقط سرعت ومسافت اثر نيرو را افزايش دهد سپس بازوهاي محرك ومقاوم را روي شكل مشخص كنيد.(75/0نمره)

 

 


 

8. درشكل مقابل:                                                                                                                                                                                 E   

 الف: نوع اهرم را مشخص كنيد؟ 25/0نمره)                                 

ب: اگر مزيت مكانيكي اين اهرم 6باشد بازوي محرك آن را به دست آوريد؟(5/0نمره)            20      F

ج:اين اهرم چگونه به ما كمك مي كند؟(5/0نمره)

 

9.درشكل مقابل:                                                                                                                                           E

الف: نام قرقره را بنويسيد.(25/0نمره)

ج: تكيه گاه وبازوهاي محرك ومقاوم  آن را روي شكل مشخص كنيد؟.(75/0نمره)

ب: اين قرقره چگونه به ما كمك مي كند؟(25/0نمره)

 

 

 


 

10.توان جرثقيلي 10 كيلو وات است اين جرثقيل 1000كيلوگرم باررادرمدت زمان نيم دقيقه، چند متر مي تواندازسطح زمين بالا ببرد؟(1نمره)

11. اگر كارداده شده به يك ماشين 5 برابر كار غير مفيد آن باشد بازده اين ماشين را به دست آوريد؟(75/0نمره)

 

+ نوشته شده توسط اوستا طحانی در شنبه بیست و دوم دی ۱۳۸۶ و ساعت 21:43 |