وبلاگ شخصی اوستا طحانی شهرضا

مقاله
وبلاگ شخصی اوستا طحانی شهرضا
وبلاگ شخصی اوستا طحانی شهرضا


اوستا طحانی دبیر آموزش وپرورش شهرستان شهرضا

اوستا طحانی
avesta
avesta
.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .( 2نمره)

الف : بارالكتريكي پروتون بابارالكتريكي ..........................برابراست.

ب :  درمدل اتمي .......................... الكترونها هسته ي اتم را محاصره كرده اند.

ج :  به ذره اي كه تعداد پروتونها والكترونهايش برابر نباشد ......................مي گويند.

د : نيروي جاذبه ي بسيار قوي كه بين اتمهاي يك مولكول وجوددارد .....................................مي نامند.

** سوالهاي چهار گزينه اي(3نمره)

2.مدل اتمي  كيك كشمشي مربوط به كدام دانشمنداست؟

23

الف :رادرفورد                ب :  بور                   ج:  دالتون               د: تامسون

3.تعداد الكترونهاي يون Na 11      چندتاست ؟

الف :23                      ب:12                   ج:11                        د : 10

4.كداميك ازمواد زير يك تركيب مولكولي نيست ؟

الف:آب                    ب:اتانول                  ج:آمونياك                  د: سديم كلريد

5.كداميك از مواد زيراسيد نيست؟

الف:آسپرين              ب:جوش شيرين          ج:ويتامين ث             د:جوهرنمك

6.چهار مولكول آمونياك 3  NH   به ترتيب چند نوع عنصر واتم دارد؟

الف:2و4               ب:4و 16                      ج:4و 12                 د:2و 16

7.ايزوتوپهاي يك اتم در كدام مورد باهم تفاوت دارند؟

الف:تعداد پروتونها          ب:تعداد الكترونها       ج:خواص شيميايي     د:تعدادنوترونها

**سوالهاي تشريحي

5. طبق نظررادرفورد اتم داراي يك هسته ي كوچك است كه تقريبا تمام جرم اتم درآن متمركز شده است آيا شما با او موافقيد؟چرا؟(75/0نمره)

6. اتم X داراي 5الكترون و5پروتون و6نوترون است : (25/1نمره)

الف:عدداتمي وعددجرمي آن را دركنار نماد آن نمايش دهيد؟

ب:مدل بور براي اين اتم رارسم كنيد.(الكترون            پروتون            نوترون        )

ج:اين اتم در كدام خانه ي جدول  تناوبي قرار دارد؟                                                                                                  

7.يك ويژگي مهم تركيبهاي يوني چيست؟ توضيح دهيد.(5/0نمره)

 

 

 

 

8.جدول زي را كامل كنيد.(5/1نمره)

                  نام ذره

بارالكتريكي نسبي

             جرم نسبي

          مكان ذره

       ..........................................

1+

    ............................................

         ................................

       ..........................................

0

1840

          درون هسته

الكترون

     ............................................

1

       ..................................

9.عبارتهاي مرتبط را باكشيدن يك خط به هم متصل كنيد.(1نمره)

       الكتنرونها برروي مدارهايي به دور هسته مي چرخند             تامسون

       بارمثبت  هسته اتم را پروتون ناميد                              رادرفورد                                                                 

      اتم را مانند ساچمه ي فلزي  توپر تصور مي كرد                دالتون

    ازنمادهاي ترسيمي براي نشان دادن اتمها استفاده مي كرد         بور                                   بور   

1.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .( 2نمره)

الف : تغييرىرساختمان DNAي هسته ي سلول باعث……………… مي شود.

ب :  اختلاف دما،فشارو………….سبب ايجادجريان همرفتي درزيرسنگ كره مي شود.

ج :  سيارات ……………داراي اتمسفر غليظ هستند.

د : به اجرامي كه به دور سيارات مي چرخند …………مي گويند.

** سوالهاي چهار گزينه اي(5/1نمره)

2.طبق نظركدام دانشمند ،صفات اكتسابي ارثي مي شوند؟

الف :لامارك                ب : داروين                   ج: ويسمن                   د: دووريس

3.كداميك ازاجزاي منظومه ي شمسي به حساب نمي آيد ؟

الف :خورشيد                 ب:دنباله دارها                  ج:سيارات                     د : ستارگان

4.در كداميك ازمكانهاي زير امكان فسيل شدن جاندار وجودندارد ؟

الف: درصمغ درختان                  ب:درموادنفتي                 ج:درزير خاك                  د: درزير خاكسترهاي آتشفشاني

**سوالهاي تشريحي

5.پديده هاي حاصل ازحركت هرورقه را باكشيدن خط به هم متصل كنيد. (1نمره)

                         دور شدن ورقه ها                             *                    *  جزاير قوسي

                          لغزيدن ورقه ها                               *                    * رشته كوه ميان اقيانوسي

                          نزديك شدن  دو ورقه ي اقيانوسي    *                    *   زلزله هاي شديد

                         برخورد  دو ورقه ي قاره اي به هم     *                   *  ايجاد كوه و زلزله ي شديد

6. منشا گرما ونور خورشيد چيست؟(75/0نمره)                                                                                                  

7.دماي يك ستاره راچگونه تعيين مي كنند؟ توضيح دهيد. (1نمره)

8.كمربند سياركي دركجا قراردارد وجنس آن ازچيست؟(1نمره)                                                                                                                                                 

9.دلايل وگنر براي جابه جايي قاره ها رابيان كنيد. (75/0نمره)

10. منظورازنظريه ي انتخاب طبيعي داروين چيست ؟توضيح دهيد.(1نمره)

11.جانوران زير را به ترتيب قدمت مرتب كنيد. (1نمره)

خزندگان پرندگان دوزيستان ماهيها پستانداران- بي مهرگان           

1.جاهاي خالي را با كلمه ي مناسب كامل كنيد .( 2نمره)

الف : ماشيني كه مزيت مكانيكي آن  كمتر ازيك است باعث صرفه جويي در .......................... مي شود.

ب :  از تركيب پيچ وگوه ،............................   به وجود مي آيد .

ج :  درسطح شيبدار ،هرچه طول سطح شيبدار نسبت به ارتفاع آن بيشتر باشد نيروي محرك ....................لازم است.

د:چرخ ومحور برخلاف قرقره د ر....................................محدوديت ندارد.

** سوالهاي چهار گزينه اي(2نمره)

2.كدام ماشين  ساده درناخن گير به كار نرفته است ؟

الف :گوه              ب : اهرم نوع اول                 ج:  اهرم نوع دوم               د: اهرم نوع سوم

3.كداميك  درموردماشينهاي ساده صحيح نمي باشد  ؟

الف : برخي از ماشينها باعث صرفه جويي دركار مي شوند.               ب:بعضي از ماشينها موجب كاهش زمان انجام كار  مي شوند.              ج:برخي از ماشينها سبب صرفه جويي در نيروي محرك مي شوند.    د :همه ي  ماشينها باعث سادگي انجام كارمي شوند.

4.كداميك واحد يا يكاي توان نيست ؟

الف:وات                    ب:نيوتون متر برثلنيه                 ج: زول برثانيه                  د: نيوتون متر

5.كداميك از وسايل زير اهرم نوع اول است؟

الف: انبر                     ب : فرغون                               ج: انبردست                   د: راكت تنيس

**سوالهاي تشريحي(درحل مسائل نوشتن فرمولها لازم وضروريست ونمره دارد)

6. درسطح شيبدار شكل مقابل اگر مزيت مكانيكي 5باشد :

الف: چه  مقدار نيروي محرك براي بالا بردن جسم 100نيوتوني لازم است؟(5/0نمره)

 


 

                                                                                                                                      E

ب: اگر طول اين سطح شيبدا ر10 متر باشد ارتفاع آن را به دست آوريد؟(5/0نمره)

 

7. در چرخ ومحور شكل زير ،جاي نيروهارا طوري تعيين كنيد كه فقط سرعت ومسافت اثر نيرو را افزايش دهد سپس بازوهاي محرك ومقاوم را روي شكل مشخص كنيد.(75/0نمره)

 

 


 

8. درشكل مقابل:                                                                                                                                                                                 E   

 الف: نوع اهرم را مشخص كنيد؟ 25/0نمره)                                 

ب: اگر مزيت مكانيكي اين اهرم 6باشد بازوي محرك آن را به دست آوريد؟(5/0نمره)            20      F

ج:اين اهرم چگونه به ما كمك مي كند؟(5/0نمره)

 

9.درشكل مقابل:                                                                                                                                           E

الف: نام قرقره را بنويسيد.(25/0نمره)

ج: تكيه گاه وبازوهاي محرك ومقاوم  آن را روي شكل مشخص كنيد؟.(75/0نمره)

ب: اين قرقره چگونه به ما كمك مي كند؟(25/0نمره)

 

 

 


 

10.توان جرثقيلي 10 كيلو وات است اين جرثقيل 1000كيلوگرم باررادرمدت زمان نيم دقيقه، چند متر مي تواندازسطح زمين بالا ببرد؟(1نمره)

11. اگر كارداده شده به يك ماشين 5 برابر كار غير مفيد آن باشد بازده اين ماشين را به دست آوريد؟(75/0نمره)

 


اوستا طحانی:
avesta
اوستا طحانی شهرضا
avesta
avesta
اوستا طحانی شهرضا